$lang['1 album per row (description beside thumbnail)'] = '1 album w wierszu (opis obok miniaturki)'; $lang['2 albums per row (description beside thumbnail)'] = '2 albumy w wierszu (opis obok miniaturki)'; $lang['3 albums per row (description below thumbnail)'] = '3 albumy w wierszu (opis pod miniaturką)'; $lang['5 albums per row (no album description)'] = '5 albumów w wierszu (bez opisu albumu)'; $lang['Activate image preloading'] = 'Włącz wstępne ładowanie obrazów'; $lang['Album list layout'] = 'Układ listy albumów'; $lang['Default tab to be displayed'] = 'Domyślnie wyświetlana zakładka'; $lang['Display frame around albums'] = 'Wyświetl ramkę wokół albumów'; $lang['Display frame around image'] = 'Wyświetl ramkę wokół obrazów'; $lang['Display frame around thumbnails'] = 'Wyświetl ramkę wokół miniaturek'; $lang['fit to screen'] = 'zmieść na ekranie'; $lang['full size'] = 'pełny rozmiar'; $lang['HD picture default display'] = 'Domyślne wyświetlanie zdjęcia w wysokiej jakości HD'; $lang['Image preloading options'] = 'Opcje wstępnego ładowania obrazów'; $lang['Interface style'] = 'Wygląd interfejsu'; $lang['Last displayed'] = 'Ostatnio wyświetlane'; $lang['Metadata'] = 'Metadane'; $lang['On picture page, number of next images to preload'] = 'Na stronie obrazu, liczba obrazów do wstępnego załadowania'; $lang['Preload images on thumbnails page'] = 'Wstępnie ładuj obraz na stronie z miniaturkami'; $lang['Property to display below picture'] = 'Właściwości wyświetlane poniżej zdjęcia'; $lang['Title'] = 'Nazwa'; $lang['Use navigation arrows on picture'] = 'Wyświetlaj strzałki nawigacji na obrazie'; $lang['Use navigation arrows outside picture'] = 'Wyświetlaj strzałki nawigacji poza obrazem'; $lang['validate'] = 'potwierdzenie'; $lang['Additional bottom margin after resize'] = 'Dodatkowy dolny margines po zmianie rozmiaru'; $lang['Animate menu'] = 'Animuj menu'; $lang['Animate tabs on picture page'] = 'Animuj zakładki na stronie zdjęć'; $lang['Force text to lowercase'] = 'Wymuś małe litery'; $lang['GMap'] = 'Mapa'; $lang['Hide menu by default on category page'] = 'Domyślnie ukryj menu na stronie kategorii'; $lang['Image autosize options'] = 'Opcje automatycznej zmiany zdjęć'; $lang['Include title after resize'] = 'Dołącz tytuł po zmianie rozmiaru'; $lang['Information'] = 'Informacja'; $lang['Interface options'] = 'Opcje interfejsu'; $lang['Minimum image height after resize'] = 'Minimalna wysokość zdjęcia po zmianie rozmiaru'; $lang['Picture page options'] = 'Opcje strony zdjęć'; $lang['Resize image to fit window'] = 'Zmień rozmiar do rozmiaru okna'; $lang['Show image title on top of the page (after browse path)'] = 'Pokaż tytuł zdjęcia na górze strony (po ścieżce)'; $lang['Show Information tab only to admins'] = 'Pokaż tylko administratorom zakładkę informacji'; $lang['Show thumbnail caption'] = 'Pokaż podpis miniaturek'; $lang['Show/hide menu'] = 'Pokaż/ukryj menu'; $lang['stripped Configuration updated'] = 'zaktualizowano konfigurację Stripped'; ?>
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/133/sda/6/2/poirierstephane/photos/themes/stripped/language/pl_PL/theme.lang.php:4) in /mnt/133/sda/6/2/poirierstephane/photos/include/page_header.php on line 103
Strona Główna / Albumy / Autres sujets / Petites planètes | PhotosSteph

L'album de Steph